Overbygning 7. - 10. klasse

Hvor langt kan man gå?

7. - 10. kl. (NB: Tilmelding senest 21. juni)

Hvor langt kan man gå?
– et projekt om det hellige og dets politiske  betydning for Israel-Palæstina-konflikten

I Fælles Mål optræder begrebet den religiøse dimension som udtryk for det, der er betydningsfuldt og vigtigt i menneskers liv. Sammen med begrebet det hellige er den religiøse dimension afgørende for forståelsen af, hvad religion, tro og overbevisning er for størrelser. 

Til belysning heraf tages der i dette projekt afsæt i Jerusalem som helligsted for de tre store monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget? 

Undervejs i forløbet kommer eleverne - bl.a. gennem en række kropslige øvelser - til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Rummer religionernes påstande om at ligge inde med sandheden om livet, kimen til krig, eller er de snarere et disciplineringsmiddel, der skal tæmme menneskets voldelige tendenser? Og hvor langt kan man tillade sig gå for det, der er helligt for en? Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver sig indsigt i forestillinger om det hellige og disse forestillingers indflydelse på det samfundsmæssige liv globalt og lokalt.

PS: Til projektet hører et inspirationskursus om det hellige og Israel-Palæstina-konflikten - jf. s. 19.


Fag:                           Religion, historie, og samfundsfag
Periode:                    August - oktober
Antal lektioner:        12 - 15
Udfyld punkt:           B (Bevægelsesworkshop)

 

 

 

Ansigt til ansigt

7. - 10. kl.

Ansigt til Ansigt
Et projekt om etik og relationerne til Den Anden

Ansigtet kan på en måde siges at være et forbindelsesled mellem det indre og det ydre. Det er ofte på ansigtet, at vi genkender hinanden og registrerer følelser og stemninger hos den anden. Men afslører ansigtet altid sandheden om, hvem vi er, bag om ryggen på os? Er det et vindue til sjælen eller en maske, man kan gemme sig bag? Det kan både lyve og tale sandt. Begge dele smitter af på den anden – og lægger sig mellem mennesker. Ordet ansigt betyder det, der vender til eller at blive set. Så hvad sker der, hvis ansigtet ikke ønsker at vende til? Hvis vi kommer til at vende ryggen til hinanden? 

I projektet skal eleverne filosofere over ansigtets forskellige betydningslag i kunst, litteratur, sprog og religion. De skal gennem en række dramaøvelser lege med sproglige udtryk som fx at tabe ansigt, stå ansigt til ansigt, vende den anden kind til og arbejde med fortællingerne om den brændende tornebusk, Zakæus og Narcissus, der alle handler om at blive hhv. set eller overset. Ud fra det faglige begrebspar skabelse og tilintetgørelse, skal eleverne fordybe sig i, ansigtet betyder for etableringen og ødelæggelsen af mellemmenneskelige relationer. 

Under det tilhørende kirkebesøg udfolder præsten med afsæt i tekst af digteren Søren Ulrik Thomsen, hvordan nogle af disse temaer kommer til udtryk i kirkens indretning og ritualer.

Fag:                          Dansk, religion og samfundsfag
Periode:                   Oktober - november
Antal lektioner:       6 - 8 (uge 43 - 50)
Udfyld punkt:          A (Kirkebesøg)

 

 

 

Religionsfrihed

7. - 10. kl.

Religionsfrihed 
– verden rundt

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden krænkes rundt om i verden, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

Sidste år besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religions-frihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen. 

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund. 

                            

Fag:                          Religion og dansk
Periode:                   Kbh.- Frb.: Januar - februar (uge 2 - 6). Dragør-Tårnby: April (uge 15) 
Antal lektioner:       10 - 12
Udfyld punkt:          C (Lærerkursus)